เทคโนโลยีอวกาศ

เทคโนโลยีอวกาศ การเรียนรู้และการทำความเข้าใจต่อจักรวาล ปรากฏการณ์ และดวงดาวต่าง ๆที่เป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติ

เทคโนโลยีอวกาศ มีการเรียนรู้และการทำความเข้าใจ

เทคโนโลยีอวกาศ เทคโนโลยีอวกาศหมายถึง การนำความรู้ วิธีการ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้ในการศึกษาดาราศาสตร์ และห้วงอวกาศที่อยู่นอกเหนือของโลกอย่างเหมาะสม เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจจักรวาล ปรากฏการณ์ ดวงดาวต่างๆ ยังรวมไปถึงการศึกษาค้นคว้า

พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยและชาติตัวอย่างเทคโนโลยีอวกาศ เช่น การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างเครือข่ายติดต่อสื่อสาร และการเตือนภัยพิบัติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นแจ้งเตื่อนก่อนล้วงหน้า

เทคโนโลยีอวกาศคือ การพัฒนาที่เกิดขึ้นมากมาย โดยองค์การต่างๆ และองค์กรที่มีความสำคัญต่อเทคโนโลยีอวกาศ คือองค์การนาซ่า ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ในการสำรวจสิ่งที่ต้องการ ศึกษาสิ่งต่างๆ ในจักรวาล การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ ในด้านต่างๆ เช่น การสื่อสาร การสำรวจทรัพยากรโลก

เทคโนโลยีอวกาศที่สำคัญ 

เทคโนโลยีอวกาศในปัจจุบัน และ เทคโนโลยีอวกาศ ยานอวกาศมีความสำคัญอย่างไรไปดูกันเลยคะ

  1. ดาวเทียม – เป็นอุปกรณ์ที่ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลก ติดตั้งบนจรวดหรือยานขนส่งอวกาศ เพื่อทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ เช่น การถ่ายภาพจากดาวเทียม ตรวจวัดสภาพอากาศ และการสื่อสารโทรคมนาคม โดยมีดาวเทียมของสหภาพโซเวียต “สปุตนิก 1” เป็นดาวเทียมดวงแรกของโลก ที่ส่งขึ้นสู่อวกาศในปี 1957 จนกลายเป็นยุคบุกเบิก และนำไปแข่งขันทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางอวกาศที่มาถึงปัจจุบัน
  2. จรวด – เป็นส่วนประกอบสำคัญ เช่นส่งดาวเทียม หรือยานสำรวจออกสู่อวกาศ ทำให้จรวดต้องมีเครื่องยนต์พลังสูง สามารถเพิ่มความเร็ว และมีแรงขับเคลื่อนที่เพียงพอต่อการเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกหรือที่เรียกว่า “ความเร็วหลุดพ้น” จะมีความเร็วอยู่ที่ 11.2 กิโลเมตรต่อวินาที
  3. ยานขนส่งอวกาศ หรือกระสวยอวกาศ – พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ส่งดาวเทียม หรือยานอวกาศแทนการใช้จรวด เพราะจรวดมีค่าใช้จ่ายสูง และมักพังเสียหายได้ง่าย เมื่อตกลงสู่พื้นดิน ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เหมือนยานขนส่งอวกาศ
  4. สถานีอวกาศ – เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ เคลื่อนที่โคจรไปทั่วรอบโลก ด้วยความเร็ว 27,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เช่น สถานีอวกาศเมียร์ของรัสเซีย และสถานีอวกาศนานาชาติ ใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ ที่ลอยตัวอยู่เหนือพื้นโลกกว่า 400 กิโลเมตร
  5. ยานสำรวจอวกาศ – เป็นพาหนะที่นำมนุษย์และอุปกรณ์อัตโนมัติออกสำรวจอวกาศ หรือสำรวจยังดวงดาวต่างๆ โดยยานสำรวจอวกาศสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุม และ ยานอวกาศที่ไม่มีมนุษย์ควบคุม

เทคโนโลยีอวกาศมีประโยชน์ในด้านใหนบ้าง

มนุษย์จะสังเกตดวงดาว และทำความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ความลี้ลับที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับอวกาศมานานมาก ทำให้มีการศึกษาด้านดาราศาสตร์ และการพัฒนาทั้งเครื่องไม้ เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ เรื่อยๆมา จนในปัจจุบัน เทคโนโลยีอวกาศ ได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อมนุษยชาติในหลากหลายด้าน เช่น

  • การสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นสถานีรับส่งคลื่นวิทยุ และเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารของโลก เช่นเป็นการสื่อสารภายใน และการสื่อสารภายนอกประเทศ ทั้งในด้าน โทรศัพท์ โทรเลข โทรสาร และการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ สัญญาณวิทยุการส่งข้อมูลดิจิตอลต่าง ๆ
  • การตรวจวัดและพยากรณ์อากาศ ส่งสัญญาณภาพถ่ายทางอากาศ และเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา เช่น การสำรวจจำนวน และชนิดของเมฆ ติดตามลักษณะอากาศที่แปรปรวน การวัดความเร็วลม ความชื้น อุณหภูมิ เพื่อพยากรณ์อากาศ และเตือนภัยพิบัติต่าง ๆ ที่การเกิดพายุที่รุนแรง
  • การสังเกตการณ์ดาราศาสตร์  ยานสำรวจอวกาศส่วนใหญ่มีการติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ และอุปกรณ์ สำหรับการศึกษาวัตถุท้องฟ้า มีทั้งดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก และโคจรผ่านไปใกล้ดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ
  • การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการถ่ายภาพและโทรคมนาคม จะใช้เป็นสถานีเคลื่อนที่ และการสำรวจแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ รวมถึงการตรวจตรา และเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงบนพื้นผิวโลก และเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยา นิเวศวิทยาที่เป็นประโยชน์ เช่น การสำรวจพื้นที่ป่าไม้ การสำรวจพื้นที่การเกษตรและการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ